19
ژوئن

طراحی سازه های فضایی

 با سازه فضا کار بیشتر آشنا شوید وقتی یک سازه خرپایی تخت ،تبدیل به  یک سازه سه بعدی شود و دهانه های ایجاد شده در سه جهت گسترش  یابند...

ادامه مطلب