• تلفن: 66867515-021
  • ایمیل: info@peygoostar.com
  • فکس : 66386185-021

لیست خدمات

طراحی و اجرای پروژه های مقاوم سازی

طراحی و اجرای پروژه های مسکونی و تجاری

انجام فرایند نظارت عالیه بر اجرای پروژه های صنعتی تا مرحله راه اندازی

اجرای پروژه کارخانه ها و سالن های صنعتی اعم از سوله و یا سازه فضایی

طراحی کارخانه ها و سالن های صنعتی و سوله های ورزشی